vicenç palmer
vicenç palmer

Contacto

info@vpalmer.es

Estudio en C/ Sol, 26-B
07001 Palma Mallorca

Teléfono: +34 678957438

 

También puede ponerse en contacto con nosotros utilizando nuestro formulario de contacto.

www.vpalmer.es

www.vicençpalmer.es

www.vicençpalmer.com

info@vpalmer.es

Presentació   /   Presentación   /   Artist statement

Recerca de noves formes de expressar-me,  de distintes maneres i formes de procedir i crear,

d’ imaginar distints signes, formes, espais, símbols, senyals, textures, colors, traços que compartits amb altres ò per si sols donen lloc a representar sentiments, significats, expressions, sentits, regles, estructures i propostes, és lo que intent dur a terme a través de les meves obres.

Plaer d’estimar la obra perquè estimes lo que fas. Plaer de poder expressar-me a través de ella, plaer de mostrar-la, plaer de mirar-la, plaer de gaudir-la,  plaer de veure-la observació que pugui fer un espectador d’ella, plaer d’escoltar els significats descoberts per cada espectador i que no tenen perquè esser els mateixos, i  el plaer del espectador que sense trobar-hi cap significat ….. simplement somriu  i el motiu no es altre que lo que veu  li dona alegria.

En definitiva recerca del plaer amb el meu imaginari .

Búsqueda de nuevas formas de expresarme, de distintas maneras y formas de proceder y crear,
de imaginar distintos signos, formas, espacios, símbolos, señales, texturas, colores, trazos que compartidos con otros o  por sí solos dan lugar a representar sentimientos, significados, expresiones, sentidos, reglas, estructuras y propuestas, eso es lo que intento llevar a cabo a través de mis obras.

Placer de amar la obra porque amas lo que haces. Placer de poder expresarme a través de ella, placer de mirarla, placer de disfrutarla, placer de ver la observación que pueda hacer un espectador de ella, placer de escuchar los significados descubiertos por cada observador  y que no tienen por qué  ser los mismos, y el placer del espectador que sin encontrar ningún significado ... .. simplemente sonríe y el motivo no es otro que lo que ve,  le proporciona alegría.
En definitiva búsqueda del placer a través de mi imaginación

Search for new ways of expressing myself, in different ways of proceeding and creating, of imagining different signs, shapes, spaces, symbols, signs, textures, colors, strokes that shared with others or by themselves give rise to represent feelings, meanings , expressions, meanings, rules, structures and proposals, that is what I try to carry out through my works.
Pleasure to love the work because you love what you do. Pleasure of being able to express myself through it, the pleasure of looking at it, the pleasure of enjoying it, the pleasure of seeing the observation that a spectator can make of it, the pleasure of hearing the meanings discovered by each observer and that do not have to be the same, and the pleasure of the spectator who without finding any meaning ... .. simply smiles and the motive is none other than what he sees, gives him joy.
In short, search for pleasure through my imagination

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© vicençpalmer.com © vicençpalmer.es © vpalmer.es